ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ “ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН КАЛЕТО”

Село Реселец, в чието землище са разположени обхванатите от проекта атракции, е естествен туристически център на община Червен бряг. Освен на исторически находки, районът е богат на природни забележителности (културно-исторечески обекти, пещери, скални образувания и др.), които го правят едно от най-красивите села в общината.


Целта на проект „Развитие на туристическа атракция “Тектонски гребен Калето” е да развие водещата туристическа атракция - Тектонски гребен ”Калето” и съпътстващaта я атракция „Реселешки кукли”, обединени в интегриран туристически маршрут, за оползотворяване потенциала на региона на Община Червен бряг и с. Реселец като атрактивна дестинация за устойчив екологичен туризъм.

Проектът е съобразен напълно с приоритетите на община Червен бряг, ключово място сред които заема развитието на алтернативните форми на туризъм (екологичен, селски, културен, религиозен и др.). Предпоставка за това са големият брой природни и културно-исторически дадености на територията на общината. Неговата реализация ще допринесе и за по-равномерно разпределение на ползите от туризма в национален мащаб, тъй като предвижда инвестиция и популяризиране на атракции в регион, чиито богат туристически потенциал е недостатъчно познат и оползотворен.

Всички предвидени инвестиционни мерки в територията на природните забележителности са напълно съобразени с изискванията на законодателството за опазване на околната среда и биологичното разнообразие, тъй като те са част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.


Целеви групи

- Населението на с. Реселец
- Посетители на обхванатите от проекта туристически атракции (Тектонски гребен „Калето” и „Реселешки кукли”)
- Представители на местния бизнес от туристическия сектор в с. Реселец и гр. Червен бряг
- Традиционни посетители – студенти и ученици от специализирани средни и висши училища

Проект „Развитие на туристическа атракция “Тектонски гребен Калето” е насочен към развитието на природните и културно-исторически атракци, намиращи се в района на с. Реселец, като мярка за развитието на туризма в Община Червен бряг. При избора на туристическите атракции, както и целевите групи са взети под внимание потенциала и възможностите за развитие на атракциите като конкурентоспособна туристическа дестинация.


Дейности

- Изграждане на пешеходно-транспортна алея (туристическа пътека) „Реселешки кукли” – Тектонски гребен „Калето” - 1031,28 м. Тази туристическа пътека е част от маршрута, обхождащ двете природни забележителности Тектонски гребен „Калето” и „Реслешки кукли”. Тя се намира в частта, която свързва двете природни забележителности, за достигането до скалните феномени „Реслешки кукли”.;
-Извършване на строително-монтажна работа за благоустрояване и достъпност за водещата атракция Тектонски гребен “Калето” и съпътстващата атракция “Реселешки кукли”, включително изграждане на допълнителна дребномащабна инфраструктура: условия за отдих и почивка в природосъобразна среда, монтаж на усилен парапет на изгледна площадка, 2 пешеходни моста над р. Ръчене, 280 бр. дървени стъпала, монтиране на 10 указателни табели, 4 външни еко тоалетни , 20 дървени кошчета за отпадъци, 6 дървени беседки, 2 дървени навеса, 6 маси за пикник, 26 дървени пейки;
-Ремонт на Туристически информационен център;
-Изграждане на автономна осветителна система в района на атракцията
-Оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център, включително доставка на Туристическа информационна система;
-Оборудване на туристическата атракция с високотехнологична Full HD панорамна камера, която позволява завъртане на 180 градуса. Чрез нея цялата атракция може да бъде наблюдавана в реално време от целия свят, посредством предвидения в проекта интерактивен интернет портал. В оборудването се предвижда и специализирана камера, чиито софтуер ще предоставя на туристите виртуална разходка в каньона, осъществявана през туристическа информационна система: (Линк към камерата 1) , (Линк към камера 2)


Обща стойност на проекта: 958 245.58 лв.
Продължителност: 12 месецa

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001/3.1-03/2010/044 „Развитие на туристическа атракция „Тектонски гребен Калето” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010, «Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган Община Червен бряг, Област Плевен, община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. „Антим І” п.к. 5980, тел. + 359 659 927 08, факс + 359 659 923 51, интернет адрес: http://www.chervenbryag.eu, е-mail: municipality@chervenbryag.bg
   
Free Sitemap Generator