Хотел „Дипломат плаза“, гр. Луковит – първият четиризвезден тематичен хотел в България. Разположен е в центъра на гр. Луковит, само на 1 час път от София, на главен път Е-83 София-Русе. Намира се непосредствено до живописното Искърско дефиле, което дава възможност на своите гости целогодишно да се възхищават на природните забележителности в близките околности.
http://www.diplomatplaza.com/

Хотел „Амигос“, гр. Луковит – намира се близо до самия център, от където може да стигнете до всяка точка на града само за 15 мин. Има много благоприятно местоположение, което позволява бърз достъп до местните забележителности.
http://hotel-amigos.com/

Национален пещерен дом, с. Карлуково – изграден е върху варовикова скала в местността Калето на 12 км от Луковит и на 2 км от ж.п. гара Карлуково по ж.п. линията София-Мездра-Варна в Искърския пролом. Разположението и позицията на хижата оставя обитателите с впечатлението, че се намират сред облаците. Пътечка, започваща от Пещерния дом, води до големия вход на пещерата. Сградата е уникална със своето разположение – построена е в цепка на скалата, а формата й, гледана отгоре, наподобява прилеп. За част от стените е използвана естествената скала. От Пещерния дом се открива гледка към долината на река Искър, както и към пещера Проходна.
http://npdkarlukovo.wix.com/lukovit

Хотел „Тачев", гр. Червен Бряг – тризвезден хотел, намиращ се на територията на гр. Червен бряг, община Червен бряг.
http://www.hoteltachev.com/

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001/3.1-03/2010/044 „Развитие на туристическа атракция „Тектонски гребен Калето” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010, «Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган Община Червен бряг, Област Плевен, община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. „Антим І” п.к. 5980, тел. + 359 659 927 08, факс + 359 659 923 51, интернет адрес: http://www.chervenbryag.eu, е-mail: municipality@chervenbryag.bg