В близост до град Червен бряг минава международен път Е 83. В града има жп гара на централната железопътна линия София-Варна. Разстоянието между село Реселец, в което се намират забележителностите Тектонски гребен „Калето” и „Реселешки кукли” и град Червен бряг е 6 км. Между тях има четвъртокласен междуселищен път и редовна автобусна линия. До селото може да се достигне и с железопътен транспорт - жп гара Реселец (линията София-Горна Оряховица-Варна-Русе).

Ако пътувате от София с автобус, можете да използвате до Червен Бряг линиите София – Кнежа, София – Бяла Слатина или София – Оряхово.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001/3.1-03/2010/044 „Развитие на туристическа атракция „Тектонски гребен Калето” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010, «Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган Община Червен бряг, Област Плевен, община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. „Антим І” п.к. 5980, тел. + 359 659 927 08, факс + 359 659 923 51, интернет адрес: http://www.chervenbryag.eu, е-mail: municipality@chervenbryag.bg